Lubuski trawnik marzeń dla Każdego

Spółka Zielony Horyzont Sp. z o.o. zajmująca się od wielu lat uprawą i sprzedażą trawy z rolki oraz zagospodarowywaniem terenów zielonych oraz spółka ComPot Sp. z o. o., która specjalizuje się w pracach nad zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych oraz pracach badawczych, wspólnie opracowały koncepcję technologii znacznie ułatwiającej, obniżającej koszty oraz zwiększającej skuteczność zakładania trawników, zarówno przydomowych jak i wielohektarowych
terenów zielonych które są zagospodarowywane po zakończeniu dużych inwestycji: autostrad, osiedli, centrów miast. Innowacyjność przedsięwzięcia jest związana przede wszystkim z opracowaniem kompletnej technologii surowcowej oraz maszynowej, która pozwoli wykorzystać do produkcji substratów pod uprawę trawy, biodegradowalnych surowców odpadowych. Zostanie w ten sposób zrealizowany model zawracania odpadów do środowiska bez jego degradacji. Zakres projektu oraz jego rezultaty wpisują się w związku z tym w Regionalną Inteligentną Specjalizację – Zielona gospodarka – EKOINNOWACJE, która w szczególności obejmuje technologie środowiskowe, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego oraz biogospodarkę obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w różnej formie.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez dwa podmioty z sektora MŚP, które wspólnie,poprzez efekt synergii doświadczeń oraz wiedzy stworzyły koncepcję innowacyjnego rozwiązania.
Spółki nawiązały współpracę z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz centrami innowacji (Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku). Pozwoli to na skuteczny transfer wiedzy do gospodarki oraz zwiększy efektywność podjętych w ramach projektu działań. W ten sposób zakres projektu oraz jego rezultaty przyczynią się do realizacji celu głównego Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego: Podniesienie innowacyjności regionu poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji oraz dwóch celów operacyjnych:
– Celu operacyjnego II: wzrost postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach;
– Celu operacyjnego III: zwiększenie inwestycji w innowacje realizowanych partnerstwie przedsiębiorstw oraz we współpracy z nauką.